ورود | ثبت نام


بسازید

ایده های عالی، نیاز به تلاش زیاد دارند. باور اینکه یک ایده در یک لحظه به ذهن شما برسد، به تنهایی کافی نیست و به زمان طولانی و تلاش شدید نیاز دارد. از طرف دیگر، برای همه ما نیز این امکان وجود دارد که مولد ایده های بزرگ باشیم. همه انسان ها، تمامی منابع مورد نیاز برای تولید و خلق ایده های عالی را دارند.
از کارهای سایر کاربران الهام گرفته و ایده خودتان را خلق کنید. پس از ساخت ایده ی خود، آن را در سایت کاردستی به اشتراک بگذارید و به سایر کاربران نشان دهید.
به یاد داشته باشید، فرض و زير بناي اصلي خلاقيت اين است كه اعتقاد داشته باشید كه اين كار عملي است. اعتقاد به انجام پذير بودن كار، معادل نيمي از تلاش براي يافتن راه حل است.
به راحتی و به یکی از سه روش زیر می توانید هنر دست خود را با جامعه بزرگ خلاقیت به اشتراک بگذارید :

راهنمای سریع و آسان


ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ از اثر خود یا مراحل ساخت آن و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ را ثبت کرده و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك بگذارید.
ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎنراهنمای قدم به قدم


اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ از اﻳﺪه ﭘﺮدازي ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم توضیح دهید ﺗﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را بسازند.آموزش تصویری


ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی سرویس های اﺷﺘﺮاك وﻳﺪﺋﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات ﻗﺮار داده و ﻛﺪ آن را در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
خانه و خانواده
فنی و تکنولوژی
الکترونیک و رایانه
غذا و آشپزی
هنر
بازی و سرگرمی
کل کاردستی ها
1032
انسان در طول تاریخ خود همواره به مدد ابزارهای ساخت دست خود به حیات خویش ادامه داده است . پس از ماشینی شدن زندگی انسان و ظهور تکنولوژی های مدرن، نه تنها کارهای دستی از بین نرفته اند بلکه هم تراز هنر دارای ارزشی بیشتر گشته اند. در این میان سایت کاردستی در تلاش است تا بتواند بستری باشد برای عرضه و گسترش این آثار دستی.

درباره کاردستی       تبلیغات       ارتباط با ما       همکاری با ما       اخبار       قوانین و مقرارت